30 november 2012

Nieuw activiteitenbesluit per 1 januari 2013, BEMS vervalt


Per 1 januari 2013 treedt het nieuwe Activiteitenbesluit met betrekking tot stookinstallaties in werking. De inhoud van het Besluit Emissie-eisen Middelgrote stookinstallaties (BEMS) is daarin verwerkt. Daarmee vervalt het BEMS per 1 januari. Daarnaast is er een aantal inhoudelijke wijzigingen.
In het nieuwe Activiteitenbesluit is een stookinstallatie gelijk aan dat in de Richtlijn industriële emissies (Stookinstallatie: elk technisch toestel waarin brandstoffen worden geoxideerd ten einde de aldus opgewekte warmte te benutten).

Daardoor vallen de volgende activteiten, aspecten en installaties nu ook onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit (slechts de op gebouwgebonden voorzieningen van toepassing zijnde aspecten opgesomd):
Luchtverhitters, bedoeld voor (ruimte)verwarming.
  1. Er is een nieuwe definitie ‘ketelinstallatie’ toegevoegd: stookinstallatie, bestaande uit een ketel waarin brandstof wordt verstookt, welke verbranding in hoofdzaak is bedoeld om kracht op te wekken of om warmte over te dragen aan water, stoom of een combinatie van water of stoom.
  2. Op nieuw geïnstalleerde gasgestookte ketelinstallaties met een vermogen groter of gelijk aan 400 kW moet binnen 4 weken na de in bedrijf stelling een NOx meting plaatsvinden.
  3. De gelijkwaardigheid bij keuring van installaties is geschrapt. Dat betekent dat de keurende instantie gecertificeerd moet zijn conform SCIOS door een conform de beoordelingsrichtlijn geaccrediteerde instelling. 
  4. Stookinstallaties waar de warmte wordt overgedragen op thermische olie, waarbij de thermische olie fungeert als medium voor warmtetransport;
Verder zijn de emissie-eisen voor stooktoestellen met gasvormige, vloeibare en vaste brandstof aangescherpt en uitgebreid. Download het nieuwe Activiteitenbesluit hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten